PO WER kursy

Dyrekcja oraz Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskego w Łodzi

realizują projekt „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego nauczycieli”

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi jest szkołą nowoczesną o wysokim poziomie nauczania. Aby nadać europejski wymiar naszej szkole szczególnie dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych, realizujemy projekty międzynarodowe oraz wymiany młodzieży. W naszej szkole istnieją dwie klasy z nauczaniem bilingwalnym: angielskojęzyczna i francuskojęzyczna. Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”  jest skierowany do nauczycieli naszego gimnazjum-uczestników doskonalących  szkoleń metodycznych i językowych na terenie Unii Europejskiej: 14 nauczycieli oraz dyrektora szkoły, którzy wykonają 17 mobilności edukacyjnych w czasie realizacji dwuletniego projektu (2016-2018). Są to głównie nauczyciele z wykształceniem filologicznym. W ich gronie są nauczyciele przedmiotu i języka w klasie angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, wykorzystujący na swoich lekcjach  metodykę CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu) oraz nauczyciele przygotowujący się do pracy w tych klasach, jak również  nauczyciele przedmiotu, którzy chcieliby poprawić swoje kompetencje w zakresie języka obcego, aby móc do swoich zajęć włączyć elementy tzw. soft CLIL. 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w następujących obszarach:

  • stopień znajomości języka obcego,
  • wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z uczniami metodą CLIL,
  • kształtowanie postawy otwartości i tolerancji,
  • umiejętności pracy zespołowej i dzielenia się doświadczeniami,
  • wiedza i umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia pracy szkoły zorientowanej na współpracę międzynarodową w skali europejskiej,
  • rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie rozwiązania,
  • kompetencje społeczne i komunikacyjne w zakresie edukacji językowej i kulturowej,
  • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez podniesienie umiejętności poszukiwania i stosowania rozwiązań kreatywnych i wzmacniających motywację uczniów w codziennej pracy szkoły.
  • wspieranie rozwoju jakości materiałów dydaktycznych, praktyk i metod dydaktyczno- pedagogicznych opartych na efektywnym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

Projekt wpłynie na poszerzenie oferty przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w naszej szkole. Wielu nauczycieli przedmiotu będzie mogło wprowadzić częściowe praktyki CLIL. Europejską wartością dodaną projektu będzie możliwość kontaktów z nauczycielami z zagranicy w celu nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej ze szkołami z obszaru Unii Europejskiej.

 


 

Nasi nauczyciele uczą się…

Pani dyrektor Zofia Franek oraz dwunastu nauczycieli: pani Teresa Kołodziuk, pan Tomasz Otocki, pan Piotr Lichwała, pan Dariusz Fiodorow, pan Piotr Pawlak, pani Iwona Mączkowska, pani Małgorzata Budziejewska, pani Katarzyna Karolczak-Barczyńska, pani Małgorzata Morawska, pani Marzena Płachta, pani Ewa Moll-Rydzewka oraz pan Tomasz Stańczyk wzięli udział w zagranicznych kursach w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu POWER ‚Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli’ dofinansowanego z funduszy unijnych. W lipcu oraz sierpniu 2017 roku, nasi nauczyciele podróżowali do Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii jak również na Maltę, aby uczestniczyć w kursach  językowych oraz metodycznych dotyczących wykorzystania w edukacji nowych technik komunikacyjnych (TIK) oraz zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL). Udział naszych nauczycieli  w zagranicznych kursach doskonalących to odpowiedź na potrzeby naszej szkoły oraz samych nauczycieli z perspektywy reformy systemu edukacji, podwyższenia poziomu nauczania oraz motywacji nauczycieli do nowych ambitnych działań. Przebywanie w angielsko oraz francuskojęzycznym środowisku było również praktyczną lekcją języków obcych oraz możliwością bezpośredniego dialogu z trenerami i uczestnikami kursów – nauczycielami z innych krajów europejskich.